Cinque Terre


โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

SOMDEJPRABOROMRACHINEENART NATAWEE HOSPITAL

หน้าแรก ข่าวประกาศ เกี่ยวกับโรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ แบบฟอร์มต่างๆ วาระการประชุม ติดต่อเรา

งานศัลยกรรม

ศัลยกรรม

1. ทางด้านศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนเพียงไม่กี่แห่งในภาคใต้ที่มีการผ่าตัด ใหญ่ในโรงพยาบาล
2. ศัลยแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลระดับ ทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ
3. บริการ ศัลยกรรมและหน่วยบริการสนับสนุนต่าง ๆ รองรับบริการผ่าตัดใหญ่และผ่า ตัดเล็กได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนชาวอำเภอนาทวีและพื้นที่อำเภอใกล้เคียง ได้รับความไว้วางใจ เชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพบริการจากประชาชน

Lights

ตรวจโรคทั่วไป

การให้บริการตรวจโรคทั่วไป จะเน้นการให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัยโรคทั่วไปที่มีปัญหาเฉพาะ ซึ่งจะมีการตรวจโรคต่าง ดังนี้
ตรวจโรคทั่วไป
ตรวจโรควัณโรค
ตรวจโรคไต
ตรวจโรคปอดอักเสบ
ตรวจโรคไทรอยด์
เปิดบริการอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (1669)

ทันตกรรม


กลุ่มงานทันตกรรม : ประกอบด้วยบุคลากร

 • ทันตแพทย์ จำนวน 9 คน
 • เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 8 คน
 • ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 5 คน
 • พนักงานบริการ จำนวน 7 คน
 • จุดมุ่งหมาย :

 • ให้บริการทางทันตกรรมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมป้องกันและบำบัดรักษา เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี
 • ประชาชนทุกกลุ่มวัยเข้าถึงการบริการทางทันตกรรม ปลอดภัย ทันต่อความต้องการ ผู้รับบริการพึงพอใจ
 • ขอบเขตการบริการ :

 • ให้การรักษาทางทันตกรรมแก่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก
 •  - งานทันตกรรมทั่วไป : ตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน และถอนฟัน
   - งานทันตกรรมเฉพาะทาง : งานทันตกรรมสำหรับเด็ก งานรักษาคลองรากฟัน งานรักษาโรคเหงือกและปริทันต์ งานศัลยศาสตร์ช่องปาก งานฟันปลอม และงานทันตกรรมจัดฟัน
 • ให้บริการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพ
 •  - การเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กวัยเรียน
   - การเคลือบฟลูออไรด์ในกลุ่มเด็กวัยปฐมวัย
   - ตรวจสุขภาพช่องปากในกลุ่มหญิงมีครรภ์ คลินิกเบาหวาน ผู้สูงอายุ
 • ให้บริการทางทันตกรรมนอกสถานบริการ
 •  - ออกบริการถอนฟัน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
   - ทันตกรรมเคลื่อนที่สำหรับพื้นที่ห่างไกล
   - ออกให้บริการถอนฟันในเรือนจำ


  กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู


  จุดมุ่งหมาย :

 • ให้บริการส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟู (ทางด้านกายภาพบำบัดและขาเทียม) เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้พิการ กลับสู่สภาพปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด และสามารถกลับไปดูแลตนเองได้
 • ขอบเขตการบริการ :
    1. งานส่งเสริมป้องกัน
      1.1 ให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ ได้แก่ คลินิกเบาหวาน, คลินิกความดัน, คลินิกOPD, คลินิกความดันโลหิตสูง, คลินิกCKD&CAPD, ศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน(Wellness Center)
      1.2 จัดทำคู่มือ/บอร์ด และแผ่นพับให้ความรู้
    2. งานรักษาและฟื้นฟู
      กายภาพบำบัด  ผู้ป่วยนอก, ผู้ป่วยใน, ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชนตำบลนาหมอศรี ตำบลทับช้างและตำบลฉาง ทางระบบกระดูก กล้ามเนื้อและข้อต่อระบบทรวงอกและหายใจและระบบประสาทในผู้ใหญ่และเด็กในเวลาราชการและนอกเวลาราชการตามวันเวลาที่เปิดให้บริการ
      ขาเทียม  บริการผลิตซ่อมแซมขาเทียม แก่คนพิการขาขาด ระดับเหนือเข่า ระดับเข่า ระดับใต้เข่า ระดับข้อเท้า
    3. งานอื่นๆ
      3.1 คัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน
      3.2 งานทดสอบสมรรถภาพทางกาย
      3.3 งานคนพิการ/ศูนย์บริการคนพิการ
      3.4 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยชุมชน 3 แห่ง (ตำบลนาหมอศรี ตำบลทับช้างและตำบลฉาง)  กลุ่มงานการแพทย์


  กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค


  กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  หรือคลิ๊ก Link ได้เลยค่ะ HTTPS://LIN.EE/HAUZSSL
  ขอบเขตการให้บริการ :
    ให้บริการ ตรวจ วินิจฉัย รักษาและฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยให้บริการในหน่วยบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมถึงบริการนอกหน่วยบริการ (ออกเยี่ยมบ้าน ให้บริการ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพในเขตอำเภอนาทวี)

  บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก :
    ด้านเวชกรรมไทยและเภสัชกรรมไทย
    1. ตรวจ วินิจฉัย และรักษาโรคด้วยวิธีการทางการแพทย์แผนไทย (ตรวจธาตุเจ้าเรือน ปรับความสมดุลของร่างกายตามลักษณะธาตุ)
    2. จ่ายยาสมุนไพร ทั้งยาสมุนไพรที่ใช้ภายในและยาสมุนไพรที่ใช้ภายนอก รวมถึงยาสมุนไพรที่มีส่วนผสมของกัญชา
    ด้านหัตถเวชกรรมไทย
    1. นวดเพื่อการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพ
    2. นวดเพื่อผ่อนคลาย
    3. ประคบสมุนไพร
    ด้านผดุงครรภ์ไทย
    1. ให้บริการฟื้นฟูสุขภาพมารดาหลังคลอด ได้แก่ การนวดไทย การประคบสมุนไพร การทับหม้อเกลือ การอบสมุนไพร การใช้ยาสมุนไพร การแนะนำการปฏิบัติตัวหลังคลอด และวิธีการอื่นๆตามมาตรฐานวิชาชีพ
    วิธีการดูแลสุขภาพอื่นๆได้แก่
    1. การอบสมุนไพร
    2. การรมยา
    3. การพอกยา
    อื่นๆ ศูนย์อบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง และ 800 ชั่วโมง


  กลุ่มงานด้านปฐมภูมิและองค์รวม


  กลุ่มงานบริหารทั่วไป

  โครงสร้างฝ่ายบริหารทั่วไป

  งานธุรการและงานการเจ้าหน้าที่

 • รับ – ส่งหนังสือที่เข้ามาและออกจากหน่วยงานพร้อมทั้งพิมพ์หนังสือราชการโต้ตอบของหน่วยงาน
 • มีบริการจองห้องประชุมออนไลน์ผ่านหน้าเว็บโรงพยาบาล
 • ดำเนินการสอบ คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
 • จัดทำบัญชีเลื่อนขั้นเงินเดือน/เลื่อนระดับ ปรับวุฒิ โอนย้าย ลาออกของบุคลากรในหน่วยงาน
 • ดำเนินการพัฒนานความรู้ และศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน เช่น ลาศึกษาต่อ ประชุม อบรม สัมมนา
 • งานการเงินและบัญชี
    ให้บริการด้านการเงินด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใสและสร้างความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ รับ - จ่ายเงิน แก่ผู้รับบริการในและนอกเวลาราชการ/หน่วยงานเอกชน/บริษัท/ห้างร้านต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาล เครือข่ายบริการ อีกทั้งจัดทำรายงานทางการเงิน วิเคราะห์งบการเงิน เสนอผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

  งานพัสดุ
    ให้บริการสนับสนุนงานพัสดุ บริหารจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุและบริการที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมและเบิกจ่ายพัสดุอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ ทันเวลา โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ
    งานเครื่องมือแพทย์
     - ตรวจรับเครื่องมือแพทย์และทำทะเบียนร่วมกับงานพัสดุก่อนนำไปใช้งาน
     - การทำบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือแพทย์ (Preventive Maintenance)
     - การตรวจสอบ ทดสอบหรือสอบเทียบ ซ่อมแซมเครื่องมือแพทย์ภายในโรงพยาบาล
     - การดูแลระบบจ่ายและท่อก๊าซทางการแพทย์ภายในโรงพยาบาล
    งานช่าง
      ทำการดูแล ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรภายในโรงพยาบาลทุกชนิดให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ประสานงานช่างภายนอกในกรณีที่มีการจัดจ้างมา และบันทึกการทำงานและเวลาทำงานตามจริง ตรวจเช็คงานตามตารางและเวลาที่กำหนด
    งานสวน
      เพื่อปฏิบัติงานสวนให้มีสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์โดยรอบโรงพยาบาลให้ดูสะอาด สวยงาม

  งานรักษาความปลอดภัย
    มีหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สินของโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการให้มี ความปลอดภัย พร้อมทั้งดูแลการจราจรภายในโรงพยาบาล ให้มีความคล่องตัว ปลอดภัย รวมถึงการต้อนรับและให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้รับบริการ ให้ได้รับความ สะดวกและพึงพอใจ

  งานยานพาหนะ

 • ให้บริการ รับ- ส่งผู้ป่วย และออกชันสูตรพลิกศพ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ให้บริการรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลไปปฏิบัติงาน/ไปราชการ ทั้งในเขตและนอกเขตอำเภอนาทวี
 • มีการการตรวจเช็ครถยนต์ทุกคัน และมีการจัดทำทะเบียนประวัติการซ่อมบำรุงรถยนต์ และจัดทำตารางการตรวจเช็ครถยนต์ประจำวันของรถยนต์ทุกคันก่อนปฏิบัติงาน

 • กลุ่มการพยาบาล


  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

  ห้องชันสูตร -คลังเลือด

  ความมุ่งหมาย :

 • ให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจอย่างถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้และทันต่อความต้องการด้วยมาตรฐานเทคนิคการแพทย์และให้เกิดความพอใจกับผู้ใช้บริการ
 • ให้บริการทางธนาคารเลือดได้อย่างถูกต้องแม่นยำเพียงพอและทันต่อความต้องการโดยปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์
 • ขอบเขตบริการ :

 • จัดเตรียมและจ่ายอุปกรณ์การเก็บสิ่งส่งตรวจต่าง ๆ ทางห้องปฏิบัติการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน/ภายนอกโรงพยาบาล
 • ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยหรือรับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการใน 7 สาขาดังนี้ งานโลหิตวิทยา งานเคมีคลินิก งานจุลชีววิทยา งานภูมิคุ้มกันวิทยา งานจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก งานธนาคารเลือดและงานอณูชีวโมเลกุล
 • งานธนาคารเลือด จัดหาเลือดและส่วนประกอบของเลือดที่เหมาะสมให้แก่ผู้ป่วยทำการตรวจวิเคราะห์ทางธนาคารเลือดได้แก่ การตรวจหมู่เลือดระบบต่าง ๆ การตรวจสอบการเข้ากันได้ของเลือดจ่ายเลือดและส่วนประกอบของเลือดให้แก่ผู้ป่วย ตรวจติดตามและค้นหาสาเหตุของปฏิกิริยาการให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด
 • ห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล เปิดให้บริการตรวจ RT -PCR Covid -19
  เป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งเดียวที่เปิดให้บริการในจังหวัดสงขลา

  ตรวจมาตรฐาน IS ปี 2565


  กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

  โครงสร้างงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
  นโยบายงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ


  กลุ่มงานรังสีวิทยา

  ขอบเขตการให้บริการ :
    ให้บริการตามรายการสั่งจากแพทย์ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG) , อัลตร้าซาวน์(Ultrasound) , เอกซเรย์ทั่วไป(General X-ray) และ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์(Computed Tomography, CT) ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน

  การให้บริการ :

 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG), อัลตร้าซาวน์(Ultrasound) ให้บริการเวลาราชการจันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 16.30 น.
 • เอกซเรย์ทั่วไป(General X-ray) ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 8.30 น. – 00.00 น. หลัง 00.00 น. เจ้าหน้าที่แผนกส่งตรวจประสานเพื่อขอรับบริการ
 • Outsource เอกซเรย์คอมพิวเตอร์(Computed Tomography, CT) ให้บริการเวลาราชการจันทร์ – ศุกร์ 8.30 น. – 16.30 น. นอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เจ้าหน้าที่แผนกส่งตรวจประสานเพื่อขอรับบริการ

 • กลุ่มงานโภชนศาสตร์