Cinque Terre


โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

SOMDEJPRABOROMRACHINEENART NATAWEE HOSPITAL

หน้าแรก ข่าวประกาศ เกี่ยวกับโรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ แบบฟอร์มต่างๆ วาระการประชุม ติดต่อเรา

งานศัลยกรรม

ศัลยกรรม

1. ทางด้านศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนเพียงไม่กี่แห่งในภาคใต้ที่มีการผ่าตัด ใหญ่ในโรงพยาบาล
2. ศัลยแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้กับโรงพยาบาลระดับ ทุติยภูมิและระดับตติยภูมิ
3. บริการ ศัลยกรรมและหน่วยบริการสนับสนุนต่าง ๆ รองรับบริการผ่าตัดใหญ่และผ่า ตัดเล็กได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนชาวอำเภอนาทวีและพื้นที่อำเภอใกล้เคียง ได้รับความไว้วางใจ เชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพบริการจากประชาชน

Lights

งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์


ตรวจโรคทั่วไป

การให้บริการตรวจโรคทั่วไป จะเน้นการให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัยโรคทั่วไปที่มีปัญหาเฉพาะ ซึ่งจะมีการตรวจโรคต่าง ดังนี้
ตรวจโรคทั่วไป
ตรวจโรควัณโรค
ตรวจโรคไต
ตรวจโรคปอดอักเสบ
ตรวจโรคไทรอยด์
เปิดบริการอุบัติเหตุ เจ็บป่วย ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง (1669)

ทันตกรรม

ทันตกรรม

      ให้ บริการส่งเสริมป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพช่องปากแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปในอำเภอนาทวี และใกล้เคียงอย่างถูกต้อง ปลอดภัย มีมาตรฐาน มีความพึงพอใจและสามารถดูแลตนเองได้

      ให้ บริการทันตกรรมแก่ประชาชนทั่วไป ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษาระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมทั้งฟื้นฟูสภาพภายในช่องปาก

      ให้ บริการบำบัดรักษาทางทันตกรรมระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ รวมทั้งฟื้นฟูสภาพในช่องปากในโรงพยาบาลทุกวันเวลาราชการ และนอกเวลาราชการในวันจันทร์ถึงวันพฤหัส ได้แก่ การตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยรอยโรคในช่องปากเพื่อรักษาเบื้องต้น อุดฟันทุกประเภท ถอนฟัน ผ่าฟันชน ผ่าฟันคุดที่ไม่ซับซ้อน เจาะระบายหนองภายในช่องปาก Debride & suture รักษารากฟัน และใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้และชนิดติดแน่น

      ให้ บริการทันตกรรมและส่งเสริมป้องกันในโรงเรียน โดยการให้ทันตสุขศึกษา ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน บริการเคลือบหลุมร่องฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน

      ให้บริการทันตกรรมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 5 แห่งและศูนย์สุขภาพชุมชนของเทศบาล 1 แห่ง โดยให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากหญิงมีครรภ์ รักษาเบื้องต้น ขูดหินปูน และการให้ความรู้ผู้ปกครองในการดูแลฟันเด็ก การตรวจช่องปากเด็กเล็กและทาฟลูออไรด์วานิชป้องกันฟันผุ

     ฝ่าย ทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา สามารถให้บริการตรวจและบำบัดรักษาทางทันตกรรมในโรงพยาบาลแก่ผู้รับบริการ ประมาณวันละ 30-40 คน ให้บริการทันตกรรมและส่งเสริมป้องกันในโรงเรียนประถมศึกษาในอำเภอนาทวี จำนวน 38 โรงเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 11โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 25 แห่ง และให้บริการส่งเสริมป้องกันโรคในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 3 แห่ง และศูนย์สุขภาพชุมชน 1 แห่ง


งานเวชกรรมฟื้นฟู

 ให้บริการตรวจประเมิน รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ ใช้ยา การทำหัตถการ การใช้เครื่องมือ การออกกำลังกายจำเพาะ การให้คำแนะนำทางการแพทย์ การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือหรือทดแทนหรือวิธีการอื่นๆ อีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันการเกิดเป็นซ้ำหรือภาวะแทรกซ้อนแก่ผู้ป่วยที่มีความพิการหรือสมรรถภาพเสื่อมถอยทั้งทางร่างกาย สติปัญญา การเรียนรู้ การสื่อความหมายและทางจิตใจรวมทั้งบุคคลทั่วไปเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมได้ตามศักยภาพ

การบริการของศูนย์เวชกรรมฟื้นฟู

 • การตรวจรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยและผู้พิการทางกายและการเคลื่อนไหว
 • การตรวจระบบประสาทและกล้ามเนื้อด้วยวิธีการทางไฟฟ้าวินิจฉัย
 • การรักษาเฉพาะที่ต่างๆ เช่น การฉีดยาเฉพาะที่และการฉีดยาเข้าข้อ เป็นต้น
 • การตรวจประเมิน รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและป้องกันการเป็นซ้ำแก่ผู้ป่วยที่ความผิดปกติทางการเคลื่อนไหวและผู้ป่วยสูงอายุ
 • การตรวจประเมิน รักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีโรคหรือความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อ รวมถึงผู้ป่วยหลังการผ่าตัด
 • การตรวจประเมินและสั่งการรักษาด้วยกายอุปกรณ์เทียมและอุปกรณ์เสริม
 • การตรวจประเมิน รักษาและกระตุ้นพัฒนาการสำหรับผู้ป่วยเด็กที่มีความพิการ
 • การตรวจประเมินหาสาเหตุและรักษาฟื้นฟูสภาพแก่ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การฉีดยา การทำกายภาพบำบัดและการฝังเข็ม เป็นต้น
 • การตรวจประเมิน รักษาและให้การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคปอด
 • การฟื้นฟูนอกสถานพยาบาล เช่น การฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องที่บ้าน

 •   ทางศูนย์เวชกรรมฟื้นฟูให้บริการโดยแพทย์และบุคลากรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้เชี่ยวชาญด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ได้แก่

 • จักรยานออกกำลังกาย
 • เครื่องฝึกเดิน
 • เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า
 • พาราฟิน
 • เครื่องยืดกระดูกสันหลัง
 • เครื่องดัดเข่า
 • อุปกรณ์ยกน้ำหนัก
 • เครื่องอัลตราซาวด์
 • เครื่องให้กำเนิดคลื่นสั้น
 • แผ่นประคบร้อน
 • เครื่องเลเซอร์
 • เครื่องปั๊มลมแขน / ขา
 •   นอกจากนี้ยังให้บริการด้านกิจกรรมบำบัดเพื่อการส่งเสริมบุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผู้พิการทางกาย เด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการหรือการเรียนรู้ ผู้ป่วยจิตเวชและผู้สูงอายุให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มศักยภาพ


  เบอร์โทรศัพท์ภายในโรงพยาบาล

  งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน