Cinque Terre


โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

SOMDEJPRABOROMRACHINEENART NATAWEE HOSPITAL

หน้าแรก ข่าวประกาศ เกี่ยวกับโรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ แบบฟอร์มต่างๆ วาระการประชุม ติดต่อเรา

วาระการประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี ครั้งที่ 6/2566

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ครั้งที่ 6/2566

วันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมดาวเรือง 1 ชั้น 5

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี

เริ่มประชุมเวลา 13:00 น.

1.เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ
    1.1
    1.1.1 ยาสมุนไพร dowload
    1.1.2 เตรียมความพร้อมการจัดทำคำของบลงทุน ปี 2566 dowload
    1.2 ประชุมจากอำเภอ
2.รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2566
    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 dowload
3.เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
    3.1 สรุปผลการ re-visit ระบบ dowload dowload
4.เรื่องติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน
    4.1 รายงานสถานการณ์ทางการเงิน dowload
    4.2 สรุปผลการอบรมหลักสูตรการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาว dowload dowload
5. เรื่องเพื่อทราบ
    5.1 แนวทางการบริหารจัดการผู้ป่วย Covid-19 ระลอกใหม่ และข้อมูลสถานการณ์ Covid-19 dowload dowload dowload
    5.2 สรุปสรรหาเจ้าหน้าที่ในแต่ละไตรมาส dowload
    5.3 เตรียมการซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2566 dowload
    5.4 แผนการดำเนินงานทีม HRD dowload
    5.5 หน่วยแพทย์ พอสว. dowload
    5.6 เตรียมจัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติเทิดบารมีแม่ของแผ่นดิน dowload
    5.7 โครงการกาญจนบารมี dowload
6.เรื่องเพื่อพิจารณา
    6.1 การปรับการจ้าง ลูกจ้าง (จ้างเหมา)เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) dowload
    6.2 การดำเนินการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ในอำเภอนาทวี dowload
    6.3 ข้อมูลการตรวจสอบการจ่าย ชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ dowload
7. เรื่องอื่น ๆ