Cinque Terre


โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

SOMDEJPRABOROMRACHINEENART NATAWEE HOSPITAL

หน้าแรก ข่าวประกาศ เกี่ยวกับโรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ แบบฟอร์มต่างๆ วาระการประชุม ติดต่อเรา

วาระการประชุมคณะกรรมการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี ครั้งที่ 1/2566

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมดาวเรือง 1 ชั้น 5

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี

เริ่มประชุมเวลา 11:00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
    1. เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
    1.1 เรื่องจากการประชุมจังหวัด
    1.1.1 รายการยารองรับ Service plan dowload
    1.1.2 โครงการของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2566 dowload
    1.1.3 การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปี 2566 dowload
    1.2 เรื่องจากการประชุมอำเภอ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2565 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2565 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565
    3.1 สรุปผลการใช้ระบบ Hos-xp version 4 ระบบรายงานผลกิจกรรม และติดตามผลระบบ ipd paperless dowload
    - ข้อมูลการลงทะเบียนยืนยันตัวตน
    - การ Update Website โรงพยาบาล
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
    4.1 รายงานสถานการณ์ทางการเงิน dowload
    4.2 การประเมิน Competency dowload dowload
    4.3 ตัวชี้วัดระดับโรงพยาบาล dowload dowload
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
    5.1 รายงานผลกิจกรรม ENV Round หน่วยงานของโรงพยาบาล ประจำปี 2566 dowload
    5.2 เลื่อนผลงานวิชาการระดับชำนาญการ/ชำนาญการ dowload dowload
    5.3 เตรียมความพร้อมการก่อสร้างอาคาร ICU dowload
    5.4 มาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณภายในหน่วยงาน dowload
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา
    6.1 โครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน ปี 2566 dowload
    6.2 การนำเสนอผลงานกลุ่ม/ฝ่าย/งาน ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล dowload
    6.3 การดำเนินการเปลี่ยนตำแหน่งและประเภทการจ้างงานของพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้าง dowload dowload
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
    7.1 ทอดผ้าป่า ซอดาเกาะห์ dowload