Cinque Terre


โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

SOMDEJPRABOROMRACHINEENART NATAWEE HOSPITAL

หน้าแรก ข่าวประกาศ เกี่ยวกับโรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ แบบฟอร์มต่างๆ วาระการประชุม ติดต่อเรา

หมอแก้ว นายแพทย์กัมปนาท จันทนะ

   การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2561 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกได้แก่ หมอแก้ว นายแพทย์กัมปนาท จันทนะ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

   จากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนเจ็บป่วยตั้งแต่เยาว์วัย เป็นเสมือนพลังที่ส่งให้กัมปนาท จันทนะ ฝันที่จะเป็นแพทย์ ความฝันของเขาเป็นจริงด้วยความอุตสาหะ โดยในปี2532 เขาได้เป็นนายแพทย์ดั่งตั้งใจและยังได้เรียนเพิ่มเติมด้านศัลยกรรม หลังจากพบว่าโรงพยาบาลชุมชนในภาคใต้ยังขาดแคลนศัลยแพทย์   นายแพทย์กัมปนาท เลือกรับราชการในโรงพยาบาลที่ไกลความเจริญ เริ่มต้นจากโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จนปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา คนไข้ต่างรู้จักนายแพทย์กัมปนาทในนามหมอแก้ว ตั้งแต่รับราชการจนถึงวัย 54 ปี

   หมอแก้ว ยึดหลักคำของพระราชบิดาให้เห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่หนึ่ง และประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง อะไรที่เป็นประโยชน์ของคนไข้ ก็ต้องเริ่มทำก่อน นอกจากนี้ได้พัฒนางานทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพดีของประชาชน และการดูแลรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ จนได้รับรางวัลแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ ปี 2552, ศัลยแพทย์ดีเด่นภาคใต้ ปี 2553, ศิษย์เก่าผู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวมของคณะแพทย์ และอีกหลายรางวัล เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพ

   นายแพทย์กัมปนาท บอกว่า รางวัลที่สำคัญในชีวิตคือการรักษาดูแลคนไข้ ให้หายป่วย ในการบริการผู้ป่วยถือเสมือนทุกคนเป็นญาติและเป็นคนในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ต้องให้กำลังแก่ญาติผู้ป่วย เพื่อให้ทุกคนมีกำลังใจ

   “ในชนบทต้องยอมรับว่าขาดแคลนแพทย์บุคลากรทางด้านสาธารณสุข หรือบุคลากร ที่ทำงานใน ชุมชนหรือโรงพยาบาลชุมชน อันที่ 1 คือต้องเสียสละความสุขส่วนตัว ความสุขครอบครัว เพื่อมาอยู่ในชุมชน ซึ่งคนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชน อาจจะได้รับโอกาสน้อยในด้านการรักษา บางคนไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ถ้าเราไม่ลงมาและไม่มีใครเสียสละ เพราะฉะนั้นหมอ พยาบาลที่เข้ามาทำงานในชุมชน ต้องยอมเสียสละเพื่อให้ทุกคนได้รับความเท่าเทียมกัน”   ทุกวันนี้หมอแก้ว หรือนายแพทย์กัมปนาท ต้องแบ่งเวลาผ่าตัดคนไข้ทั้งที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี และโรงพยาบาลจะนะ รวมทั้งโรงพยาบาลอื่นๆที่ส่งต่อผู้ป่วยมาจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อน แต่มิได้บั่นทอนกำลังใจให้หมอแก้วย้ายออกหรือลาออกไปอยู่ในสถานพยาบาลอื่นที่มีค่าตอบแทนสูงกว่า

   เพิ่งผ่านวันเกิดมาได้ไม่กี่วัน ซึ่งสิ่งแรกที่ผมคิดถึงนั่นคือ เหลือเวลาในการทำงานราชการ อีกไม่เยอะ ขอให้ทุกคนที่เป็นข้าราชการมีความภาคภูมิใจ เราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ขอให้ทุกคนมีความยินดีที่เป็นข้าราชการ” หมอแก้วกล่าวทิ้งทายการสนทนาในวันนี้

   โดยปี 2561 จังหวัดสงขลา จึงคัดเลือก นายแพทย์กัมปนาท จันทนะ เป็นข้าราชการดีเด่น สมกับการครองตน ครองคน ครองงาน แห่งการเป็นข้าราชการไทย