Cinque Terre


โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

SOMDEJPRABOROMRACHINEENART NATAWEE HOSPITAL

หน้าแรก ข่าวประกาศ เกี่ยวกับโรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ แบบฟอร์มต่างๆ วาระการประชุม ติดต่อเรา

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มข้อมูลกล้อง CCTV
แบบฟอร์มการจองห้องประชุม
แบบฟอร์มการลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ
แบบฟอร์มการลาพักผ่อน
แบบฟอร์มการยกเลิกวันลา
แบบฟอร์มการลาอุปสมบท
แบบฟอร์มการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศศ…
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง
แบบฟอร์มการขอใช้งาน HOSxP/Internet
แบบฟอร์มการขออบรมยะระสั้นของข้าราชการ
แบบฟอร์มการขออบรมยะระสั้นของลูกจ้าง
แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนเวร
หนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือนธนาคารออมสิน
แบบฟอร์มใบสำคัญรับค่าตอบแทนฯพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
แบบฟอร์มใบสำคัญรับค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายฯ