Cinque Terre


โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

SOMDEJPRABOROMRACHINEENART NATAWEE HOSPITAL

หน้าแรก ข่าวประกาศ เกี่ยวกับโรงพยาบาล หน่วยงานต่างๆ แบบฟอร์มต่างๆ วาระการประชุม ติดต่อเรา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร “อุดมสิริเวชรักษ์” โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินี ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา   (20 กพ 60) เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร “อุดมสิริเวชรักษ์”โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินี ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินี อำเภอนาทวี เฝ้ารับเสด็จ และนางขนิษฐา บุญราช นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ทูลเกล้าฯถวายพวงมาลัยช่อพระกร

   โรงพยาบาลสมเด็จพระราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มีบุคลากรจำนวน 374 คน เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 90 เตียง ตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ได้จัดให้เป็นระดับทุติยภูมิ 2.2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายปีประจำปีจากกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 83,700,000 บาท ในการก่อสร้างซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานชื่อ “อาคารอุดมสิริเวชรักษ์” เพื่อทดแทนอาคารเก่าและรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจาก 4 อำเภอคืออำเภอนาทวี จะนะ เทพา และอำเภอสะบ้าย้อย จึงจำเป็นต้องมีการขยายและพัฒนาศักยภาพบริการ

   ได้เปิดบริการเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ถึงปัจจุบันให้บริการผู้ป่วยนอกจำนวน 620 คนต่อวัน ผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 220 คนต่อวัน ให้บริการผู้ป่วยคลอดทั้งคลอดปกติคลอดผิดปกติ จำนวน 1,000 คนต่อปี และการผ่าตัด 1,100 คนต่อปี โดยแต่ละชั้นได้มีการปรับปรุงโครงสร้างให้สอดรับกับการพัฒนาระบบบริการในเรื่องการดูแลทารกแรกคลอด การดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ การขยายศักยภาพงานผ่าตัดและวิสัญญี เพื่อรองรับการขยายระบบบริการ ดังนี้ ชั้นที่ 1 ให้บริการผู้ป่วยนอกชั้นที่ 2 ให้บริการคลินิกพิเศษคลินิกเฉพาะทางและศูนย์บำบัดทดแทนไต ชั้นที่ 3 ให้บริการด้านทันตกรรมและงานชั้นสูตร ชั้นที่ 4 ให้บริการด้านการคลอดและการผ่าตัด ชั้นที่ 5 ห้องประชุม

   จากนั้นพระราชทานพระราชาอนุญาตเบิกผู้มีอุปการะคุณเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน 100 ราย จากนั้นเสด็จไปยังแท่นทรงกดปุ่มเปิดแพรคุมป้ายอาคารอุดมสิริเวชรักษ์ และทรงปลูกต้นพะยูง จากนั้นเสด็จเข้าอาคารอุดมสิริเวชรักษ์ทอดพระเนตรนิทรรศการ ทรงเยี่ยมและพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ป่วยชายและหญิง และเสด็จไปยังบริเวณฉายพระรูป ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลและข้าราชการจำนวน 5 ชุด

   จากนั้นทรงลงพระนามาภิไธยบนแผ่นศิลา ก่อนเสด็จกลับ พสกนิกรเฝ้าฯทูลเกล้าฯถวายของที่ระลึกแด่พระองค์ท่าน และประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางอำเภอนาทวี เพื่อเสด็จประทับแรม ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา